องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ : 05-500-9993

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือสวัสดิการพนักงาน
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file คู่มือการแก้ไขคำสั่งหรือยกเลิกคำสั่ง
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file คู่มืองานธุรการ
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญช
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file คู่มือการเลื่อนระดับ
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงาน การประชุมสภาท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและ งานสารบรรณ
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงาน การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file การเขียนทะเบียนประวัติ
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานและแบบมาตรฐานงานก่อสร้างทางสำหรับ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258
insert_drive_file คู่มือการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
insert_drive_file คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลพื้นฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234
insert_drive_file คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237
insert_drive_file คู่มือการประเมินระดับการศึกษาปฐมวัย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241
insert_drive_file คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 250
1 - 20 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2