info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ค่านิยมจังหวัด " มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ยึดมั่นคุณธรรม ทำงานเป็นทีม" โทร :055-009993

group กองการศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ ขุมขำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ ขุมขำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวอัจฉราภรณ์ คำมินทร์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวอัจฉราภรณ์ คำมินทร์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวสุภาพร พุดฉิม
ครู (คศ.1)
นางสาวสุภาพร พุดฉิม
ครู (คศ.1)
นางสาวจิราภา เนตรแสงสี
ครู (คศ.1)
นางสาวจิราภา เนตรแสงสี
ครู (คศ.1)
นางทองหลัน เงื่อนจันทร์ทอง
ผู้ดูแลเด็ก
นางทองหลัน เงื่อนจันทร์ทอง
ผู้ดูแลเด็ก
นางดาว จันทะคุณ
ผู้ดูแลเด็ก
นางดาว จันทะคุณ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอมรรัตน์ จันทะลี
จ้างเหมา
นางสาวอมรรัตน์ จันทะลี
จ้างเหมา
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายบุญทา จันทะคุณ)
นายก อบต.ชาติตระการ
โทร : 085-273-3643
(นายบุญทา จันทะคุณ)
นายก อบต.ชาติตระการ
โทร : 085-273-3643
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หนังสือจากท้องถิ่นจังหวัด
public ITA
public LPA
public E-GP
public ADMIN
public EMAIL

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 87