องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ : 05-500-9993

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
group สำนักปลัด
นางสาวศุวภัทร หมื่นชม
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวพัชญ์สิตา รังสิมาต่อพงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวฐนิชา เพ็งผ่อง
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวถนิดา เนตรแสงสี
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวขวัญทิพย์ เนตรแสงสี
นักจัดการงานทั่วไป
นายธนพล ศิริเลิศ
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวอมรรัตน์ ม่วงทิม
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสมชาย เหล็กจั่น
พนง.สูบน้ำ
นายนำชัย นวลป้อง
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
นายอดุลย์ จันทะคุณ
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวรัชนีกร เพียธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายมานนท์ จันทะลี
พนักงานขับเครื่องจักรกล
นายสุทธิชัย ปู่ถิ่น
คนงานเกษตร
นางเกิง พรมภาพ
นักการภารโรง
นายชม จันทะวงษ์
คนสวน
นางสาวปริยาภัทร จันทะคุณ
คนงาน
นายเจริญพงษ์ ทาสีดา
คนงาน
นายวัชรากร อุ่นโต
คนงาน
นางสาวสายสุนีย์ มั่นเมือง
พนักงานจ้างเหมา
นายสมนึก มั่นเมือง
พนักงานจ้างเหมา