องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ : 05-500-9993

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY)
รายละเอียด : นายอนุศักดิ์ เพียปลัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY) คุณลักษณะที่ดี 5 ประการ ได้แก่ความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม ปฏิบัติอย่าง รับผิดชอบ และเป็นอยู่อย่างพอเพียง ซึ่งพนักงานพึงมีในการปฏิบัติงานและในชีวิตประจาวัน เพื่อปลูกและปลุกจิตสานึกพนักงานให้ร่วมกัน สร้างค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต อันจะนาไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม
ผู้โพส : admin