ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง